Meixner módszerrel tanító – Bethlen Gábor Ált. Iskola és Gimnázium

A gyermekek olyanok, mint a tükör.

Ha szeretettel veszik őket körül,ők is szeretetet sugároznak. 

Ha azonban a szeretet hiányzik, semmit sem tudnak visszaadni.”

(Anthony de Mello)

 

Bemutatkozás

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium (Budapest XI., Bartók Béla út 141.)

 egységes intézmény: 12 évfolyamán zajlik az oktató-nevelő munka.

 • Minden gyermekben felfedezik a legkedvezőbb tulajdonságait és tehetségét, de szembenéznek esetleges részképesség-zavaraival is.
 • Megtalálják a differenciált képzés és az egyéni bánásmód leghatékonyabb útjait.
 • Az iskolában a belső légkör, a tartalmas, együttes munka következtében jól érzi magát tanuló és tanár egyaránt.
 • Diákjaik is alkotó részesei az iskolai életnek: ötleteik, feladataik, kérdéseik, írásaik, programjaik szervesen beépülnek a Bethlen mindennapjaiba.

 

Hogy hogyan könnyítik meg az átmenetet az óvodából az iskolába, illetve a pedagógiai programról, a szabadidő értelmes eltöltéséről és a személyiségfejlesztésről bővebben az iskola oldalán itt olvashatsz.

 Még több iskola bemutatkozását diszlexiásoknak pedig itt találod. 

Saját tapasztalatunkat a Meixner-módszerrel kapcsolatban itt olvashatod.

 

 

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!


A diszlexiaprevenciós-, és diszlexiareedukációs terápia

A diszlexiaprevenciós-, és diszlexiareedukációs terápia bevezetése hazánkban Meixner Ildikó nevéhez kapcsolódik. Meixner Ildikó iskolát teremtve dolgozta ki az olvasáspszichológiai és gyógypedagógiai módszereket érvényesítő terápiás rendszert. (Bővebben itt olvashatsz róla.)

A diszlexiaprevenciós terápia

 • A diszlexiaprevenciós terápia legfontosabb elve a sokoldalú készségfejlesztés, az olvasás- és írástanítás előkészítése, az olvasási kedv felébresztése, majd ezek alapján az olvasás tanítása.Itt nem cél az 1. osztályos anyag megtanítása, hanem egyszerűen az olvasástanításhoz (ami a diszlexiások esetében több időt vesz igénybe) szükséges hosszabb idő biztosítása.

 • A diszlexiaveszélyeztetett gyermekek egy év alatt tanulják meg az egy-, illetve kétjegyű kisbetűket, és iskolába már ezzel a tudással kerülnek.

 • Az alapvető fejlesztő gyakorlatok közé tartoznak a mozgás-, téri tájékozódás-, percepció-, beszédkészség fejlesztését szolgáló feladatok, melyek segítségével megteremtik a betűtanulás feltételeit.

 

A diszlexiások reedukációjának alapelvei

 • Az aprólékosan felépített fokozatosság.

 • A diszlexiás gyermek számára kisebb lépcsőfokokat, aprólékos módszertani lépéseket kell beépíteni az olvasás tanításának a folyamatába, hogy elérhessük vele a tanítási célt.

 • A betűtanításnál a hármas asszociáció követése.

 • A betűtanításnál nem a közismert kettős asszociációt alakítunk ki a hang és az azt jelölő betű között, mint az általában szokás, hanem hármas asszociációt.

 • E hármas asszociáció:

  • a hallott hang akusztikus képe,

  • a betű vizuális képe,

  • és a hang beszédmotoros emlékképe.

 • Ennek kialakításához rendszeresen, és tudatosan meg kell figyelnünk az egyes beszédhangok kiejtése közben végzett artikulációs mozgásokat. Az ajak mozgásait, zöngés vagy zöngétlen hangot ejtünk, később a nyelv mozgásait.

 • A Ranschburg-féle homogén gátlás kialakulásának megelőzése

  • A homogén gátlás azt jelenti, hogy az azonos ill. hasonló elemek gátolják a tanulás folyamatát.

  • Nehezebben tanulhatók meg, könnyebben téveszthetők össze és könnyebben felejthetők el. A homogén gátlás kialakulását a betűtanítás megfelelő sorrendjével kerülhetjük el.

  • Az egymáshoz vizuálisan vagy akusztikailag hasonló betűket kellő távolságban tanítjuk meg.

 • A gondolkodás merevségének oldása:

  A diszlexiás gyermekek között soknál számítani lehet a gondolkodás merevségére, rigiditására. A gondolkodása nem hajlékony, egyik tárgyról vagy gondolatmenetről nem tud könnyen egy másikra átváltani.

 • A sok egyforma gyakorlás lemerevíti a funkciót, a gyerek csak úgy tudja megoldani a feladatot, ahogy eddig tanultuk, gyakoroltuk. A több gyakorlást tehát sokoldalúan kell megoldani.

 • A diszlexiás gyermekek emlékezetébe engramként vésődik be a saját maga által ejtett hiba. Ezért a hibákat próbáljuk megelőzni, ha már javításra kerül a sor, azt azonnal el kell végezzük.

 

Forrás: Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok Nemzetközi Szakmai Egyesületet

Bővebben a diszlexiáról itt olvashatsza diszlexiások pedagógia vizsgálatáról pedig itt.

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!


Meixner Iskola és a módszer bemutatása

Meixner-féle módszerrel sikerült végül megtanulnunk olvasni (amiről itt és itt olvashatsz), ezért kissé elfogult vagyok és bátran ajánlom mindenkinek. Hálás vagyok Meixner Ildikónak, hogy ezt a módszert kidolgozta és mindenkinek, aki ezzel tanít, fejleszt, természetesen a mi fejlesztő pedagógusunknak is.

 

Meixner Ildikó és módszere

 • Meixner Ildikó logopédus-pszichológus 1958-ban kezdett olvasástanítási módszerének kidolgozásához a dyslexiás gyerekek logopédiai kezelése során.
 • Több tankönyv szerzője, társszerzője volt. (Olvasni tanulok, Olvasókönyv, Írni tanulok) 1993-ban jelent meg a Játékház című 5 kötetes olvasókönyvcsaládja, amelyet a normál 1. osztályokban, logopédiai első osztályokban, az enyhe fokban értelmi sérültek iskoláinak 1-2. osztályaiban és az ambulanter logopédiai ellátásban egyaránt sikerrel alkalmazott dyslexia-prevenciós módszere alapján írt.
 • A pszichológiailag is megalapozott olvasástanítási módszerrel párhuzamosan alakult ki az a prevención, reedukáción alapuló pedagógiai szemléletmód, amely nem korlátozódik az olvasás-írás megtanítására, hanem az oktatási folyamat egészében alkalmazható paradigmának tekinthető. A Meixner-féle pedagógiai alapelvek és módszertan alkalmazásával az általános iskolai oktatást hatékonyabbá, és ugyanakkor könnyedebbé, stresszmentesebbé lehet tenni a gyerekek számára.
 • Meixner Ildikó fejlesztési módszerének lényege, hogy az olvasási készség hiányainak pótlása és az olvasástanulás nem különül el a beszédfejlesztéstől, ezáltal segíti a gyermeket a betűk és a hangok összekapcsolásában. Az olvasástanítás szintetikus, a módszer szerint haladva a könnyen összetéveszthető betűket nagy időkülönbséggel tanítják, figyelve a ritmusérzék, a térbeli tájékozódás és a nyelvi készségek fejlesztésére is. Amennyiben a gyermek másodlagos tünetekkel küzd, akkor minden foglalkozás az önbizalom növelésével kezdődik. A Meixner-módszer szerint történő olvasás tanítás apró lépésekben halad előre, a módszer kezdetben betűket tanít, majd két betűből álló szótagot alkot, ezt követi a szótagok hosszának növekedése és a szószerkezetekben való gyakoroltatás. Így a tanuló gyermek eljut az egyszerű mondatok olvasásáig, aztán a bővített, végül az összetett mondatok gyakorlásáig és értelmezéséig.

 

Tanulási nehézségek, a kudarcok okai

A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek iskolai kudarcainak hátterét megismerve megállapítható, hogy ezek a problémák elsősorban oktatási rendszerünk általános hibáiból erednek, és csak másodsorban bizonyos speciális pedagógiai módszertanok hiányzó ismeretéből.

A közismert túlterhelésen kívül általános problémája az elemi iskolákban folyó oktatásnak, hogy – tisztelet a kivételnek, ami szerencsére mindig van – a tanítás során nem kellő mértékben veszik tekintetbe a gyerekek eltérő képességeit, ismereteit.

A cél az kellene legyen, hogy a gyerek természetes kíváncsiságát kiaknázva, az ő aktuális pszichés fejlettségéhez igazodva mindenki a maga optimális tempójában haladhasson előre. Ilyen iskolában nyugodtan tudna együtt tanulni a harmonikus képességekkel rendelkező gyermek és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermek.

 

Rákospalotai Meixner Iskola

Meixner Ildikó és közvetlen tanítványi köre megálmodott, majd a tanítványi kör Mesterük halála után létre is hozott egy olyan iskolát, ahol a fenti problémákat kiküszöbölve, más szellemben folyik az iskolai élet, mint a mai iskolák döntő többségében szokásos.

Az iskola alább ismertetett programját sok-sok évi pedagógiai-pszichológiai tapasztalattal rendelkező gyakorló szakemberek készítették: Meixner Ildikó és közvetlen tanítványi köre, akik gyógypedagógiai tanárok és gyerekpszichológusok, illetve tanítók, tanárok és oktatásszociológus is részt vett a programalkotó munkában.

 

 

Meixner Ambulancia

 • A Meixner Ambulanciák célja, hogy korrekt, részletes pedagógiai-pszichológiai kivizsgálást követően egyéni fejlesztést biztosítson a beszédhibás, beszédzavarban szenvedő, olvasás, írás, valamint számolási nehézséggel küzdő gyermekeknek.
 • Az ambulancián a felnőttképzés keretében, a hallgatók elsajátíthatják a Meixner – módszer gyakorlatát. Lehetőség van óralátogatásokra, szakmai konzultációkra, esetmegbeszélésre, tanácsadásra.
 • Ezenkívül iskola-előkészítőre érdemes beíratni gyermekünket, mivel minden jelentkezőnek amúgy is át kell esnie egy általános felmérésen.

 

A Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest XV., Tóth I. u.100.) felvételi rendje:

 • A 2015-2016. tanévben az iskolával tanulói jogviszonyban álló, első és második évfolyamos tanulók pedagógiai programunknak megfelelően, kötelezően tagjai a művészeti iskolának. A 20/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet 34.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján a térítési díjat a 2015-2016-ra vonatkozóan az alábbiakban határozzák meg:
 • Minden tanuló számára, aki még nem rendelkezik bizonyítvánnyal, a művészeti iskola tandíja 36.000Ft/tanév. Az első bizonyítvány kiadása után érdemjegytől/teljesítménytől függ a térítési díj mértéke.
 • Művészeti előképző (1-2. osztályban)

          Kiválóan megfelelt bizonyítványnál a térítési díj 32.000 Ft/tanév. (16.000 Ft/félév)

          Jól megfelelt bizonyítványnál a térítési díj 36.000/ tanév. (18.000 Ft/félév)

          Megfelelt bizonyítványnál a térítési díj 40.000Ft/ tanév. (20.000 Ft/félév)

 • Alapfokú képzések (3-8. osztályban)

        Jeles bizonyítványnál a térítési díj 32.000 Ft/tanév. (16.000 Ft/félév)

        Jó bizonyítványnál a térítési díj 36.000/ tanév. (18.000 Ft/félév)

        Közepes bizonyítványnál a térítési díj 40.000Ft/ tanév. (20.000 Ft/félév)

 • Térítési díj/tandíj alóli mentesség, méltányosság: térítési díj /tandíj alól mentességet élveznek a hátrányos helyzetű tanulók. Térítési dí j /tandíj alól mentességet élveznek azon tanulók, akik Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásban részesülnek. Térítési díj/tandíj mértékének méltányossági alapon történő, adott időszakra vonatkozó csökkentéséről a szülő írásbeli kérelme és a nevelőtestület javaslata alapján az igazgató dönt.
 • A térítési díj/tandíj befizetésére félévente van lehetőség illetve részletfizetésre negyedévente, illetve havonta. Havi részletfizetés esetén a tíz hónapra való bontás nem igazodik az adott hónapban esedékes művészeti órák számához. A részletfizetést írásban kell kérni.
 • A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 14.§ (7) bekezdése alapján, a megkezdett művészeti oktatásban egész tanév során részt kell vennie a tanulónak, kiiratkozási lehetőségre vonatkozóan írásos kérelmet kell az intézmény vezetőjéhez benyújtani, mely pozitív elbírálás esetén legkorábban az adott félév befejezését követően léphet hatályba.

Akiknek nincs lehetőségük ide járni, azoknak is van megoldás, mivel már nagy örömömre sok iskolában oktatnak meixner-módszerrel integráltan, ahogy mi is tanultunk. Meixner módszerrel tanító állami iskolát itt találsz.

Forrás: Meixner Alapítvány és Meixner Iskola honlapja.

Az alábbi videóban megismerkedhetsz a meixnek-módszerrel, tankönyveivel:

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.


Fejlesztő csoportban, meixner módszerrel tanulunk

 

A nyár gyakorlással telt

Felvettük a küzdelmet a lemaradással és a nyarunk nagy részét a gyakorlásnak szenteltük. Ostobaság lett volna az egészet, mert neki is kell a kikapcsolódás, a töltődés. Ami elszomorított, hogy míg a legtöbb gyermek játszhat, vagy zenét tanulhat, sportolhat stb. addig nekünk gyakorolni kell. Nem is tudja sok szülő elképzelni milyen magányossá tudnak válni ezek a gyermekek, mivel sok közös, csapatépítő programról lemaradnak. Természetesen igyekezett a család ezt pótolni, de az mégsem ugyanaz. Fejlesztő csoportban, meixner módszerrel tanulunk részletei…


Menjünk vagy maradjunk – iskolaérettségi vizsgálat

Menni vagy maradni iskolaéretten

Nagy dilemmát okozott, hogy engedjük-e iskolába menni, mivel akkor még joga volt a szülőnek halasztani egy évet, ha nem tartotta iskolaérettnek. A ballagás után, amikkel szembesültünk az óvodában úgy döntöttünk, hogy ott inkább csak kár érheti őt. Igazi felkészítés az iskolára nem folyik, tehát semmi értelme visszatartani. Az iskolaérettségi vizsgálat is azt igazolta, hogy bár „vizuomotoros koordinációja kissé elmarad kora átlagától, de iskolaérett, mivel egyéni és csoportos helyzetben is korának megfelelően teljesített, hangosan magabiztosan válaszolt a feltett kérdésekre.”

Grafomotoros fejlesztést javasoltak, amit ők el is végeztek heti 2 alkalommal még az iskolakezdés előtt.

Menjünk vagy maradjunk – iskolaérettségi vizsgálat részletei…